Quy định về xét miễn, giảm học phí tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

1. Cơ sở pháp lý để xét miễn, giảm học phí

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

- Quyết định số 1674/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế năm học 2015-1016

- Hướng dẫn số 464/HĐ-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm 2015-2016 đến năm 2020-2021

2. Đối tượng được miễn, giảm học phí

          2.1.  Đối tượng miễn học phí
          - Con liệt sỹ
          - Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh
          - Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
          - Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ không nơi nương tựa
          - Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
          - Sinh viên hệ cử tuyển
         - Sinh viên là người dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
         - Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn  (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu)
         2.2. Đối tượng giảm học phí
         2.2.1. Giảm 70% học phí: Đối tượng sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn
        2.2.2. Giảm 50% học phí: Đối tượng sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.